top of page

Efficiency of Agile Methodologies in IT Project Management

Agnieszka Parkitna

Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Management, Wrocław, Poland

e-mail: agnieszka.parkitna@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-8546-399X

Keywords:
agile methodologies, effectiveness of methodologies, IT projects, project manageme

Martyna Angelika Bużek

Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Management, Wrocław, Poland

e-mail: martynabuzek1@gmail.com

received:   25.03.2022
corrected:  21.04.2022
accepted: 17.05.2022

Abstract

The subject of IT project success is still alive in science and practice. The turbulently changing environment forces the search for more and more effective project management methodologies adapted to the uncertainty of the shifting environment. However, the very way of selecting them is not an easy thing and poses a multi-faceted challenge for any organization due to the specifics of IT the purpose of the article was to develop effective measures to assess the effectiveness of conducting software development projects, using agile methodologies, and to assess the conditions under which the methodologies are suitable for use. The authors conducted a qualitative studies, which were validated. By which the proposed measures can be considered appropriate and effective. Thus filling a gap in the literature and further contributing to scientific discussions on the subject.

References

 1. Bukłaha, E. (2012). Sukces, skuteczność i efektywność w zarządzaniu projektami. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa, 113, 24–35.

 2. Chmielarz, W. (2015). Zarządzanie projektami @ rozwój systemów informatycznych zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 3. Kański, Ł. (2017). Prawne i organizacyjne uwarunkowania implementacji zwinnych metod zarządzania projektami IT. Organizacja i Zarządzanie, 2, 27–45.

 4. Kopczyński, T. (2014). Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(9), 101–114.

 5. Kos, A. (2019). Przegląd wybranych metodyk zarządzania projektami. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 32(3), 25–34.

 6. Kowalczyk, M. i  Ochnio, L. (2020). Wybrane koncepcje zarządzania projektami IT oparte na metodyce PMI – studium przypadku. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 21(2), 102–112. https://doi.org/10.22630/MIBE.2020.21.2.10

 7. Krysiak, M. i  Głowania, S. (2017). Metodyki zarządzania projektami IT i ich ryzykiem: przegląd i wykorzystanie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne, (340), 79–98.

 8. Lasek, M. i Adamus, A. (2014). Kiedy warto stosować metodyki zwinne (agile methodologies) w  zarządzaniu projektami wytwarzania oprogramowania? Informatyka Ekonomiczna, 1(31), 157–172. https://doi.org/10.15611/ie.2014.1.13

 9. Łapuńka, I., Marek-Kołodziej, K. i Jagoda-Sobalak, D. (2017). Aspekty integracji modeli zwinnych i kaskadowych w zarządzaniu projektami rozwoju nowych produktów. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, (114), 273–286.

 10. Łęgowik-Małolepsza, M. (2019). Agile Time Management as an Innovation in an Enterprise. Valahian Journal of Economic Studies, 10(1), 99–106. https://doi.org/10.2478/vjes-2019-0010

 11. Liebert, F. (2017). Zarządzanie projektami w  przedsiębiorstwach branży IT – studium literaturowe. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, (101), 271–284.

 12. Małyszek, E. (2013). Zarządzanie projektami (Project Management) w  mikro i  małych przedsiębiorstwach. https://docplayer. pl/2368481-Zarzadzanie-projektami-project-management-wmikro-i-malych-przedsiebiorstwach.html (dn. 4.03.2022).

 13. Pachura, A. (2016). Strategiczne wyzwania w  procesie zarządzania projektami. W: A. Pachura (red.), Integracja – dezintegracja – entropia. Wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwem (s. 9–18). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

 14. Rydzewska-Włodarczyk, M. i Sobieraj, M. (2015). Pomiar efektywności procesów za pomocą kluczowych wskaźników efektywności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, t. 2, 333–347. https://doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-25

 15. Soroka-Potrzebna, H. (2019). Zarządzanie projektami – podejście tradycyjne czy zwinne? Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 20(1), 89–98. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2423

 16. Spalek, S. (2020). Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. Perspektywa czwartej rewolucji przemysłowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

 17. Spałek, S. i Trzeciak, M. (2017). Czynniki ryzyka w projektach zarządzanych zwinnie – zarys problematyki badawczej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (496), 150–160. https://doi.org/10.15611/pn.2017.496.12

 18. Trzeciak, M. i Liebert, F. (2017). Zarządzanie zespołem projektowym jako kluczowy czynnik ryzyka projektu w branży IT. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2017(103), 243–256.

 19. Walukiewicz, P. i Kuzak, W. (2019). Koncepcja mieszana metodyk zarządzania projektami. Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania „Współczesne Problemy Zarządzania”, (1),125–148.

 20. Woźniak, M. (2018). Model doboru metodyki zarządzania projektem IT do rodzaju klienta. Przegląd Organizacji, 2, 39–46. https://doi.org/10.33141/po.2018.02.06

 21. Zakrzewska, M., Jarosz, S. i Sołtysik, M. (2020). Czynniki sprzyjające i bariery wdrożenia Agile w przedsiębiorstwach. W: A. Krzysztofek (red.), Znaczenie zarządzania we współczesnym świecie (s. 265– 278). Łódź–Kielce: Wydawnictwo Naukowe ARCHAEGRAPH.

 22. Zaleski, S. i Michalski, R. (2020). Czynniki sukcesu zarządzania projektami usług IT. Przegląd Organizacji, 8, 29–36. https://doi.org/10.33141/po.2020.08.04

bottom of page