top of page

Evaluations of the Municipal Development Strategy

Jerzy Tutaj

Wrocław University of Science and Technology, Department of Organization and Management

e-mail: jerzy.tutaj@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1764-5011

Keywords:
evaluation, development strategy, local government

Abstract

received:   25.04.2022
corrected:  05.05.2022
accepted: 15.05.2022

The article presents the essence and importance of evaluation for a  strategic document in local governments, which is the development strategy. The article aims to popularize the use of evaluation at the level of Polish local governments. The article draws attention to the use of the appropriate methodology for evaluation. The scope of the ex-ante evaluation was discussed in detail, and specific guidelines for conducting the ex-ante evaluation procedure were indicated

References

  1. Januszkiewicz, A. (2013). Ewaluacja w samorządach lokalnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 64(2), 67–73.

  2. Kupiec, T. (2014). Ewaluacja jako narzędzie zarządzania w  sektorze publicznym. Studia z Polityki Publicznej, 2(2), 33–54. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.2.2

  3. Olejniczak, K. (2008). Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

  4. Opolski, K. i Modzelewski, P. (2010). Zastosowanie ewaluacji w procesie projektowania strategii. W A. Haber i M. Szałaja (red.), Ewaluacja w  strategicznym zarządzaniu publicznym (s. 23–38). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

  5. Szara, K. (2011). Ewaluacja jako badanie osądu wartości interwencji publicznej – założenia teoretyczne. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 20, 349–363.

  6. The evaluation of socio-economic development. The Guide. (2003). Tavistock Institute, GHK, IRS.https://www.perfeval.pol.ulaval.ca/ sites/perfeval.pol.ulaval.ca/files/publication_151.pdf

  7. Ustawa z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.).

  8. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).

  9. Zajączkowska, A. (2015, 9 października). Ewaluacja w  zarządzaniu strategicznym. Prepostowe inspiracje wiedzowe. http://prepost. pl/ewaluacja-w-zarzadzaniu-strategicznym

bottom of page