top of page

The process of developing a development strategy in the local government from the perspective of strategic management of the commune

Jerzy Tutaj

Wrocław University of Science and Technology, Department of Organization and Management,  Łukasiewicza 5, 50-371 Wrocław, Poland

e-mail: jerzy.tutaj@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1764-5011

Keywords:
strategic management, development strategy, local government.

Abstract

received:   04.05.2021
corrected:  17.05.2021
accepted: 05.06.2021

The aim of the article is to show the relationship between strategic management in local government and the development of development strategy. The author strongly emphasizes the importance of a specific tension, good energy, which arises both during the strategic management of the local government and the very process of creating development strategies, which have a huge impact on the quality of local government management. The functioning of offices and the evaluation of their work is associated with a specific tension that prevails in them. The article refers to a new legal regulation - the Act of 15 July 2020 amending the Act on the principles of development policy and some other acts - which imposes new requirements when constructing a development strategy. The article presents the stages of building a development strategy along with a discussion based on the author’s own experience, and refers to research that was carried out in the field of creating and implementing development strategies in Poland.

References

 1. Dolnicki, B. (2021). Samorząd terytorialny. Warszawa: Oficyna a Walters Kluwer business.

 2. Flieger, M. (2011). Optymalizacja zarządzania gminą – ocena z perspektywy pracowników szczebla wykonawczego. Współczesne Zarządzanie. Contemporary Management Quarterly, 1, 71-80.

 3. Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Oficyna a Walters Kluwer business.

 4. Krupski, R. (2012). Zarządzanie strategiczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 5. Penc, J. (2006). Sztuka skutecznego zarządzania. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

 6. Tutaj, J. (2018). Strategie rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego. Społeczność Lokalna, 2, 35-44.

 7. Rada Ministrów. (2017). Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). Warszawa.

 8. Schwartz, T. (2020). Taka praca nie ma sensu! Cztery zapomniane potrzeby, które dodają energii do osiągania wspaniałych wyników. Warszawa: MT Biznes.

 9. Ziółkowski, M. (2005). Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym. W: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w  polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

 10. Ziółkowski, M. (2015). Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(1), 145-163.

Legal acts and guides to acts

 1. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. (2021). Strategia rozwoju gminy. Poradnik praktyczny, Warszawa

 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz.

 3. Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2020, poz. 1378.

 4. Ustawa z  dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 247.

 5. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. 2006 nr 227 poz. 1658

 6. Ustawa z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym, t.j. Dz. U. 2020 poz. 713, 1378.

bottom of page