top of page

Strategic thinking in a Polish commune

Jerzy Tutaj

Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Computer Science and Management, Department of Organization and Management, Poland

e-mail: jerzy.tutaj@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1764-5011

Keywords:
strategy, commune, strategic thinking.

Abstract

received:   26.06.2020
corrected: 13.07.2020
accepted: 15.072020

The author of the article points to changes in strategic thinking that are taking place in Polish municipalities. These changes are related in particular to the new conditions faced by Polish local government units. The issues of correct formulation and, above all, effective implementation of strategic assumptions in the currently extremely dynamic operating conditions, are becoming a priority at every level of business and public unit management. The author of the article identifies key strategic areas in the commune’s activity, which should be properly managed and developed in order to ensure the long-term development of the described type of local government unit in Poland. The article presents the actual role of strategic documents, especially the development strategies of communes

References

 1. Adamus, W. i Ptaszek, P. (2012). Modele rozwoju gmin w ujęciu wielokryterialnego procesu decyzyjnego. Studia Regionalne i Lokalne, 3, 119–127.

 2. Allaire, Y. i Firsirotu, M. (2000). Myślenie strategiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 3. Balcerowicz, L. (1994). Kapitalizm i jego fundamenty. Przegląd Polityczny, 25, 36–37.

 4. Barometr koniunktury przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. (2012). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 5. Biniecki, J. i  Szczupak, B. (2001). Strategia rozwoju lokalnego. W: A. Klasik i F. Kuźnik (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym (s. 61–80). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 6. Bocian, A. (2003). Problemy budowy regionalnych strategii. W: M. Adamowicz (red.), Strategia rozwoju lokalnego. T. 1, Aspekty instytucjonalne (s. 13-135). Warszawa: SGGW.

 7. Chandler, A. D. Jr. (1962). Strategy and structure. Geneva: MIT Press.

 8. Dziurbejko, T. (2006). Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.

 9. Filipiak, B. (2008). Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: PWE.

 10. Kaleta, A. (2010). Współczesna strategia – kierunek czy reguła rozwoju. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji (s. 23–34). Wałbrzych: WWSZiP.

 11. Kłodziński, M. (2009). Znaczenie i potrzeba tworzenia strategii rozwoju gminy. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, 33–47.

 12. Krupski, R. (2010). Horyzont planowania strategicznego w  polskich przedsiębiorstwach. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne (s. 55–56). Wałbrzych: WWSZiP.

 13. Musioł-Urbańczyk, A. i Sorychta-Wojsczyk, B. (2016). Analiza procesu formułowania strategii rozwoju w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 109, 35–45.

 14. Parysek, J. (2008). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 15. Romanowska, M. (2010). Ewolucja metod planowania strategicznego. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji (s. 57-66). Wałbrzych: WWSZiP.

 16. Sulich, A. (2016). Active labour market policy as a source of legitimacy for governments of Central Europe countries – comparative analysis. World Scientific News, 60, 78–91.

 17. Sułkowski, Ł. (2008). Interpretatywny paradygmat strategii organizacyjnej. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne (s. 33–42). Wałbrzych: WWSZiP.

 18. Sztando, A. (2009). Planowanie lokalnego rozwoju gospodarczego w strategii rozwoju gminy. W: A. Bartczek, A. Lorek i A. Rączaszek (red.), Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej (s. 211-220). Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 211-220.

 19. Tutaj, J. (2019). Innowacje – próba pomiaru. W: Z. Malara i  J. Tutaj (red.), Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw. Próba pomiaru (s. 11–26). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

 20. Ustawa z  dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym, Dz. U. 1990 Nr 16 poz.

 21. 95 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578 z późn. zm.

 22. Ustawa z  dnia 15 lipca 2020 roku o  polityce rozwoju, Dz. U. 2020 poz. 1378.

 23. Wit, B. de i Meyer, R. (2007). Synteza strategii. Warszawa: PWE.

 24. Ziółkowski, M. (2000). Proces formułowania strategii rozwoju gminy. Warszawa: Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności.

 25. Ziółkowski, M. (2015). Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(1), 147–153.

 26. Zook, Ch. (2010). Niepowstrzymany rozwój. MT Biznes Ltd.

bottom of page