top of page

Strategie oświatowe w zrównoważonym rozwoju jednostki samorządu terytorialnego

Anna Tutaj

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, Instytut Społeczno-Prawny, Wałbrzych, Polska

e-mail: tutaj@wb.home.pl

ORCID: 0000-0002-6170-2458

Wojciech Tutaj

Instytut Maxa Webera w Jedlinie Zdroju, Jedlina Zdrój, Polska

e-mail: w.tutaj@imw.edu.pl

ORCID: 0000-0000-4398-4789

otrzymano: 11.09.2022
poprawiono: 23.10.2022
zaakceptowano: 04.11.2022
Słowa kluczowe:
strategie oświatowe, polityka oświatowa, szkolnictwo polskie po 1989.

Streszczenie

Polityka oświatowa polskich miast jest jednym z najważniejszych aspektów ich rozwoju. Może ona zdecydować o sukcesie demograficznym, społecznym i kulturowym oraz ekonomicznym mieszkańców. Jest ona jednak nadal marginalizowana. Oświatę traktuje się w budżetach miast jako obciążenie ekonomiczne. Niewiele uwagi poświęca się kapitałowi, jaki niesie ze sobą rozwój oświaty dla potencjalnego rozwoju miast. Autorzy sygnalizują potrzebę koncentrowania uwagi władz municypalnych na tym ważnym aspekcie rozwoju regionu.

Literatura

 1. Barszczewski, J., Gawroński, K., Szmigiel, M. K., & Trancygier-Koczuk, Z. (2014). System oświaty w Polsce i Europie – w ujęciu prawnym. Wolters Kluwer Polska.

 2. Chmura, K. (b.d.). Przygotowanie strategii oświatowych. Uniwersytet Warszawski. https://www.ore.edu.pl/images/files/POWER/zarzadzanie_oswiata/materialy_pomocnicze/Przygotowanie%20strategii%20o%C5%9Bwiatowych%20-%20raport.pdf

 3. Hejnicka-Bezwińska, H. (1996). Zarys historii wychowania. Cz. 4, (1944-1989): (oświata i pedagogika pomiędzy dwoma kryzysami). Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

 4. Herczyński, J. (2012). Biblioteczka Oświaty Samorządowej. Wskaźniki oświatowe (T. 6). Wydawnictwo ICM. http://www.bc.ore.edu.pl/Content/256/Wskazniki_oswiatowe.pdf

 5. Levitas, A. (Red.). (2012). Strategie oświatowe. Wydawnictwo ICM. http://www.bc.ore.edu.pl/Content/249/bos_strategie+owiatowe.pdf

 6. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2013). Polska 2030.Trzecia Fala Nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Monitor Polski. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20130000121

 7. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. (n.d.). Oferta ODN w zakresie wsparcia samorządów w obszarze edukacji. https://odn.zgora.pl/oferta-edukacyjna/samorzady/.

 8. Sobotka, A. (2012). Strategie oświatowe polskich samorządów. W: A. Levitas (Red.), Strategie oświatowe (ss. 40-71). Wydawnictwo ICM. http://www.bc.ore.edu.pl/Content/249/bos_strategie+owiatowe.pdf

 9. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. (2013). Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. https://umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SRWD_2020-final.pdf

 10. Urząd miasta Łodzi (2013). Polityka rozwoju edukacji miasta Łodzi 2020+. https://uml.lodz.pl/files/public/user_upload/Polityka_rozwoju_edukacji_2020_.pdf

 11. Utracka, M. (b.d.). Strategia rozwoju oświaty jako narzędzie zarządzania strategicznego. https://docplayer.pl/40929992-Zarzadzania-strategicznego.html 

bottom of page