top of page

Czynniki wpływające na wybór orientacji
marketingowych szkół wyższych w Polsce

Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka

Faculty of Management, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland

e-mail: jagoda.mrzyglocka-chojnacka@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-5404-4696

Słowa kluczowe:
szkoły wyższe, orientacja marketingowa, zintegrowany model marketingowy.

Radosław Ryńca

Faculty of Management, Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland

e-mail: radoslaw.rynca@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0001-5288-4686

otrzymano: 10.08.2022
poprawiono: 15.09.2022
zaakceptowano: 07.10.2022

Streszczenie

Głównym celem artykułu jest propozycja zintegrowanego modelu marketingowego szkoły wyższej. Model ten omawiany jest przez pryzmat czynników wpływających na wybór działań marketingowych podejmowanych przez szkoły wyższe. Zbiór tych działań umożliwia identyfikację określonej orientacji marketingowej szkół wyższych. W związku z powyższym orientacja marketingowa rozumiana jest jako zbiór działań marketingowych o określonej intensywności, ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb różnych grup interesariuszy. Transpozycja takiego rozumowania na instytucje szkolnictwa wyższego pozwala na zdefiniowanie orientacji marketingowej jako procesu identyfikacji, oceny i ewaluacji czynników w odniesieniu do celów i pozycji uczelni w zakresie przyszłych potrzeb grup interesariuszy oraz zdolności do odpowiadania na nie poprzez podejmowanie odpowiednich działań. Transpozycja ta stwarza więc pole do wyróżnienia różnych typów orientacji marketingowej szkół wyższych w Polsce.

Literatura

 1. Alessandri, S. W., Yang, S. U., & Kinsey, D. F. (2006). An Integrative Approach to University Visual Identity and Reputation. Corporate Reputation Review, 9(4). https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1550033

 2. Almurshidee, K. A. (2017). The Implementation of TQM in Higher Education Institutions in Saudi Arabia: Marketing Prospective. Type: Double Blind Peer Reviewed International Research Journal Publisher: Global Journals Inc, 17(A1), 1-7.

 3. Anctil, E. (2008). Market driven versus mission driven. ASHE Higher Education Report:Selling Higher Education, 34(2), 1-121.

 4. Asaad, Y., Melewar, T. C., Cohen, G., & Balmer, J. M. T. (2013). Universities and export market orientation: An exploratory study of UK post-92 universities. Marketing Intelligence and Planning, 31(7), 838-856. https://doi.org/10.1108/MIP-01-2013-0007

 5. Bugandwa Mungu Akonkwa, D. (2009). Is market orientation a relevant strategy for higher education institutions?: Context analysis and research agenda. International Journal of Quality and Service Sciences, 1(3), 311-333. https://doi.org/10.1108/17566690911004230

 6. Calma, A., & Dickson-Deane, C. (2020). The student as customer and quality in higher education. International Journal of Educational Management, 34(8), 1221-1235. https://doi.org/10.1108/IJEM-03-2019-0093

 7. Cichoń, S. (2012). Szkoła wyższa na rynku usług edukacyjnych. Kwartalnik Ekonomistów i Menedżerów, 25(3), 11-27. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.6268

 8. Conway, T., Mackay, S., & Yorke, D. (1994). Strategic planning in higher education: Who are the customers? International Journal of Educational Management, 8(6), 29-36. https://doi.org/10.1108/09513549410069202

 9. Cubillo, J. M., Sánchez, J., & Cervio, J. (2006). International students’ decision-making process. International Journal of Educational Management, 20(2), 101-115. https://doi.org/10.1108/09513540610646091

 10. Durkin, M., McKenna, S., & Cummins, D. (2012). Emotional connections in higher education marketing. International Journal of Educational Management, 26(2), 153-161. https://doi.org/10.1108/09513541211201960

 11. Emery, C., Kramer, T., & Tian, R. (2001). Customers vs. products: Adopting an effective approach to business students. Quality Assurance in Education, 9(2), 110-115. https://doi.org/10.1108/09684880110389681

 12. Emiliani, M. L. (2005). Using kaizen to improve graduate business school degree programs. Quality Assurance in Education, 13(1), 37-52. https://doi.org/10.1108/09684880510578641

 13. Gibbs, P., & Murphy, P. (2009). Implementation of ethical higher education marketing. Tertiary Education and Management, 15(4), 341-354. https://doi.org/10.1080/13583880903335472

 14. Guilbault, M. (2016). Students as customers in higher education: reframing the debate. Journal of Marketing for Higher Education, 26(2), 132-142. https://doi.org/10.1080/08841241.2016.1245234

 15. Hemsley-Brown, J., & Oplatka, I. (2006). Universities in a competitive global marketplace: A systematic review of the literature on higher education marketing. International Journal of Public Sector Management, 19(4), 316-338. https://doi.org/10.1108/09513550610669176

 16. Hesketh, A. J., & Knight, P. T. (1999). Postgraduates’ Choice of Programme: Helping universities to market and postgraduates to choose. Studies in Higher Education, 24(2), 151-163. https://doi.org/10.1080/03075079912331379858

 17. Ho, H. F., & Hung, C. C. (2008). Marketing mix formulation for higher education: An integrated analysis employing analytic hierarchy process, cluster analysis and correspondence analysis. International Journal of Educational Management, 22(4), 328-340. https://doi.org/10.1108/09513540810875662

 18. Ivy, J. (2001). Higher education institution image: A correspondence analysis approach. International Journal of Educational Management, 15(6), 276-282. https://doi.org/10.1108/09513540110401484

 19. Ivy, J. (2008). A new higher education marketing mix: The 7Ps for MBA marketing. International Journal of Educational Management, 22(4), 288-299. https://doi.org/10.1108/09513540810875635

 20. Kamal Basha, N., Sweeney, J. C., & Soutar, G. N. (2020). Evaluating students’ preferences for university brands through conjoint analysis and market simulation. International Journal of Educational Management, 34(2), 263-278. https://doi.org/10.1108/IJEM-11-2018-0359

 21. Lewison, D., & Hawes, J. (2007). Student Target Marketing Strategies for Universities. Journal of College Admission, (196), 14-19.

 22. Majercakova, M., & Madudova, E. (2016). Competition, strategy and critical attributes in higher education in the Slovak republic. In 2016 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET). IEEE. https://doi.org/10.1109/ITHET.2016.7760708

 23. Maringe, F. (2005). Interrogating the crisis in higher education marketing: The CORD model. International Journal of Educational Management, 19(7), 564-578. https://doi.org/10.1108/09513540510625608

 24. Maringe, F., & Foskett, N. (2019). Introduction: Globalization and Universities. In F. Maringe and N. Foskett (Eds.). Globalization and Internationalization in Higher Education (pp. 1-14). Bloomsbury Academic. https://doi.org/10.5040/9781350091122.ch-0001

 25. Mogaji, E. (2016). Marketing strategies of United Kingdom universities during clearing and adjustment. International Journal of Educational Management, 30(4). https://doi.org/10.1108/IJEM-11-2014-0147

 26. Musingafi, M., Zebron, S., Chimbwanda, F., & Chaminuka, L. (2014). Applying the Marketing Concept to School Management in Zimbabwe. Journal of Education and Practice, 5(39), 25-28.

 27. Naudé, P., & Ivy, J. (1999). The marketing strategies of universities in the United Kingdom. International Journal of Educational Management, 13(3), 126-136. https://doi.org/10.1108/09513549910269485

 28. Newman, C. M. (2002). The current state of marketing activity among higher education institutions. Journal of Marketing for Higher Education, 12(1), 15-29. https://doi.org/10.1300/J050v12n01_02

 29. Nguyen, N., & LeBlanc, G. (2001). Image and reputation of higher education institutions in students’ retention decisions. International Journal of Educational Management, 15(6), 303-311. https://doi.org/10.1108/EUM0000000005909

 30. Nicholls, J., Harris, J., Morgan, E., Clarke, K., & Sims, D. (1995). Marketing higher education: The MBA experience. International Journal of Educational Management, 9(2), 31-38. https://doi.org/10.1108/09513549510082369

 31. Piróg, D. (2014). Konkurowanie uniwersytetów na rynku usług edukacyjnych w warunkach kryzysu gospodarczego i nasilających się trudności tranzycji absolwentów. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 28, 115–128. https://doi.org/10.24917/20801653.28.7

 32. Ramachandran, N. T. (2010). Marketing framework in higher education: Addressing aspirations of students beyond conventional tenets of selling products. International Journal of Educational Management, 24(6), 544-556. https://doi.org/10.1108/09513541011067700

 33. Shima, B., & George, B. (2014). Strategies for the Development of Internal Marketing Orientation in the Private High Education Institutions in Albania. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 3(3), 393. https://doi.org/10.5901/ajis.2014.v3n3p393

 34. Soutar, G. N., & Turner, J. P. (2002). Students’ preferences for university: A conjoint analysis. International Journal of Educational Management, 16(1), 40-45. https://doi.org/10.1108/09513540210415523

 35. Trim, P. R. J. (2003). Strategic marketing of further and higher educational institutions: Partnership arrangements and centres of entrepreneurship. International Journal of Educational Management, 17(2), 59-70. https://doi.org/10.1108/09513540310460252

bottom of page