top of page

Efektywność metodyk zwinnych w zarządzaniu projektami IT

Agnieszka Parkitna

Politechnika Wrocławska, Wydział Zarządzania, Wrocław, Polska

e-mail: agnieszka.parkitna@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-8546-399X

Słowa kluczowe:
metodyki zwinne, efektywność metodyk, projekty IT, zarządzanie projektami.

Martyna Angelika Bużek

Politechnika Wrocławska, Wydział Zarządzania, Wrocław, Polska

e-mail: martynabuzek1@gmail.com

otrzymano: 25.03.2022
poprawiono: 21.04.2022
zaakceptowano: 17.05.2022

Streszczenie

Sukces projektów IT jest tematem wciąż żywym w nauce i praktyce. Burzliwie zmieniające się otoczenie wymusza poszukiwanie coraz bardziej efektywnych metodyk zarządzania projektami dostosowanych do niepewności zmian otoczenia. Sposób ich doboru nie jest jednak rzeczą łatwą, stanowi wielopłaszczyznowe wyzwanie dla każdej organizacji ze względu na specyfikę projektów IT. W literaturze przedmiotu brakuje takich miar efektywności projektów IT. Dlatego celem artykułu było opracowanie skutecznych miar pozwalających ocenić efektywność prowadzenia projektów wytwarzania oprogramowania z  zastosowaniem metodyk zwinnych oraz ocena warunków, w jakich daną metodykę warto wykorzystywać. Autorki przeprowadziły badania jakościowe, które poddano walidacji. Dzięki temu proponowane miary można uznać za właściwe i skuteczne. Uzupełnia to lukę w literaturze przedmiotu i stanowi dalszy przyczynek do dyskusji naukowych na ten temat

Literatura

 1. Bukłaha, E. (2012). Sukces, skuteczność i efektywność w zarządzaniu projektami. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa, 113, 24–35.

 2. Chmielarz, W. (2015). Zarządzanie projektami @ rozwój systemów informatycznych zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 3. Kański, Ł. (2017). Prawne i organizacyjne uwarunkowania implementacji zwinnych metod zarządzania projektami IT. Organizacja i Zarządzanie, 2, 27–45.

 4. Kopczyński, T. (2014). Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(9), 101–114.

 5. Kos, A. (2019). Przegląd wybranych metodyk zarządzania projektami. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 32(3), 25–34.

 6. Kowalczyk, M. i  Ochnio, L. (2020). Wybrane koncepcje zarządzania projektami IT oparte na metodyce PMI – studium przypadku. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 21(2), 102–112. https://doi.org/10.22630/MIBE.2020.21.2.10

 7. Krysiak, M. i  Głowania, S. (2017). Metodyki zarządzania projektami IT i ich ryzykiem: przegląd i wykorzystanie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne, (340), 79–98.

 8. Lasek, M. i Adamus, A. (2014). Kiedy warto stosować metodyki zwinne (agile methodologies) w  zarządzaniu projektami wytwarzania oprogramowania? Informatyka Ekonomiczna, 1(31), 157–172. https://doi.org/10.15611/ie.2014.1.13

 9. Łapuńka, I., Marek-Kołodziej, K. i Jagoda-Sobalak, D. (2017). Aspekty integracji modeli zwinnych i kaskadowych w zarządzaniu projektami rozwoju nowych produktów. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, (114), 273–286.

 10. Łęgowik-Małolepsza, M. (2019). Agile Time Management as an Innovation in an Enterprise. Valahian Journal of Economic Studies, 10(1), 99–106. https://doi.org/10.2478/vjes-2019-0010

 11. Liebert, F. (2017). Zarządzanie projektami w  przedsiębiorstwach branży IT – studium literaturowe. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, (101), 271–284.

 12. Małyszek, E. (2013). Zarządzanie projektami (Project Management) w  mikro i  małych przedsiębiorstwach. https://docplayer. pl/2368481-Zarzadzanie-projektami-project-management-wmikro-i-malych-przedsiebiorstwach.html (dn. 4.03.2022).

 13. Pachura, A. (2016). Strategiczne wyzwania w  procesie zarządzania projektami. W: A. Pachura (red.), Integracja – dezintegracja – entropia. Wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwem (s. 9–18). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

 14. Rydzewska-Włodarczyk, M. i Sobieraj, M. (2015). Pomiar efektywności procesów za pomocą kluczowych wskaźników efektywności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, t. 2, 333–347. https://doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-25

 15. Soroka-Potrzebna, H. (2019). Zarządzanie projektami – podejście tradycyjne czy zwinne? Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 20(1), 89–98. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2423

 16. Spalek, S. (2020). Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. Perspektywa czwartej rewolucji przemysłowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

 17. Spałek, S. i Trzeciak, M. (2017). Czynniki ryzyka w projektach zarządzanych zwinnie – zarys problematyki badawczej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (496), 150–160. https://doi.org/10.15611/pn.2017.496.12

 18. Trzeciak, M. i Liebert, F. (2017). Zarządzanie zespołem projektowym jako kluczowy czynnik ryzyka projektu w branży IT. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2017(103), 243–256.

 19. Walukiewicz, P. i Kuzak, W. (2019). Koncepcja mieszana metodyk zarządzania projektami. Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania „Współczesne Problemy Zarządzania”, (1),125–148.

 20. Woźniak, M. (2018). Model doboru metodyki zarządzania projektem IT do rodzaju klienta. Przegląd Organizacji, 2, 39–46. https://doi.org/10.33141/po.2018.02.06

 21. Zakrzewska, M., Jarosz, S. i Sołtysik, M. (2020). Czynniki sprzyjające i bariery wdrożenia Agile w przedsiębiorstwach. W: A. Krzysztofek (red.), Znaczenie zarządzania we współczesnym świecie (s. 265– 278). Łódź–Kielce: Wydawnictwo Naukowe ARCHAEGRAPH.

 22. Zaleski, S. i Michalski, R. (2020). Czynniki sukcesu zarządzania projektami usług IT. Przegląd Organizacji, 8, 29–36. https://doi.org/10.33141/po.2020.08.04

bottom of page