top of page

Środowisko a ubezpieczenia ekologiczne:
 wybrane zagadnienia

Katarzyna Magdalena Podłowska

Faculty of Management, Wroclaw University of Science and Technology, Wroclaw, Poland

e-mail: 255682@student.pwr.edu.pl

ORCID: -

Słowa kluczowe:
ubezpieczenie, ekologia, odnowa.

Streszczenie

otrzymano: 21.10.2022
poprawiono: 15.11.2022
zaakceptowano: 01.12.2022

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnienień dotyczących ewolucji świadomości obywateli świata wobec ochrony środowiska i klimatu  na przestrzeni lat oraz nowego produktu – ubezpieczenia ekologicznego. Ubezpieczenia tego typu, starają się w obecnym zakresie funkcjonowania zminimalizować ewentualne szkody i straty wyrządzone środowisku przez działalność człowieka. Ubezpieczenia ekologiczna mają przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, emisji gazów cieplarnianych, zasobów naturalnych, wytwarzania odpadów i zanieczyszczeń, z jednoczesnym ograniczeniem stosowania paliw kopalnych. Są to nowe instrumenty również w ujęciu gospodarczym, które same ulegają zmianom dostosowując się do nowych rozwiązań technologicznych, szybko rozwijającej się wiedzy i nowych rozwiązań prawnych w przepisach krajowych i Unii Europejskiej.

Literatura

  1. Grabiec, R. (2022). Ubezpieczenia w teorii i praktyce. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.

  2. Łazowski, J. (1934). Wstęp do nauki o ubezpieczeniach. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

  3. Parlament Europejski. (2006). Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG). EUR-lex. http://data.europa.eu/eli/reg/2006/166/oj

  4. Parlament Europejski. (2008). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. EUR-lex. http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj

  5. Parlament Europejski. (2014). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. EUR-lex. http://data.europa.eu/eli/dir/2014/95/oj

  6. Perkowski, T. (1999). Wojownicy tęczy. Historia GreenPeace'u.

  7. Zielone Brygady. Puskarz, J. (2006). Geografia. Encyklopedia szkolna. Wydawnictwo WSiP.

  8. Szymczak, M. (1988). Słownik Języka Polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN.

  9. Tłuszczyk H., S. A. (1996). Słownik szkolny - ekologia. Wydawnictwo WSiP

bottom of page