top of page

Model twórczej strategii w zarządzaniu organizacją – synteza podejść

Jan Skonieczny

Politechnika Wrocławska, Wydział Zarządzania, Wrocław, Polska

e-mail: jan.skonieczny@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1027-991X

Słowa kluczowe:
zarządzanie strategiczne, planowanie
strategiczne, koncepcje, alternatywy.

Streszczenie

otrzymano: 28.09.2022
poprawiono: 15.10.2022
zaakceptowano: 12.11.2022

Odrzucenie planowania strategicznego i zastąpienie go innymi
teoriami zarządzania strategicznego wydaje się nielogiczne,
nieuzasadnione i niepraktyczne. W tej sytuacji zasadne jest
stwierdzenie, że szkoła planowania ma nadal fundamentalne
znaczenie dla rozwoju zarządzania strategicznego (i z dużym
prawdopodobieństwem można przypuszczać, że będzie miała
również w przyszłości). Można ją traktować jako swoisty
paradygmat wyznaczający kierunki poszukiwań nowych
sposobów myślenia o zarządzaniu w powiązaniu z innymi
koncepcjami czy podejściami w zarządzaniu strategicznym.
Celem pracy jest opracowanie modelu “syntezy podejść” jako
instrumentu generowania kreatywnych opcji strategicznych w
oparciu o różne podejścia, szkoły i koncepcje zarządzania
strategicznego

Literatura

  1. Abell, D.F. (2000). Dualizm w zarządzaniu. Dziś i jutro firmy. Wydawnictwo Poltext.

  2. Catmull, E., & Wallace, A. (2015). Kreatywność S.A. Droga do prawdziwej inspiracji. MT Biznes.

  3. Krupski, R., Niemczyk, J., & Stańczyk-Hugiet, E. (2009). Koncepcje strategii organizacji. PWE.

  4. Obłój, K. (2017). Praktyka strategii firmy. Jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i tworzyć przyszłość. Wydawnictwo Poltext.

  5. Skonieczny, J. (2019). Twórczość jako fundament strategii organizacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 

  6. Toffler, A, & Toffler, H. (1998). Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku. Świat Książki. 

  7. Witt de, B., & Meyer, R. (2017). Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów. PWE.

bottom of page