top of page

Myśl strategiczna w polskiej gminie

Jerzy Tutaj

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania, Polska

e-mail: jerzy.tutaj@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1764-5011

Słowa kluczowe:
strategia, gmina, myśl strategiczna.

Streszczenie

otrzymano: 26.06.2020
poprawiono: 13.07.2020
zaakceptowano: 15.07.2020

Autor artykułu wskazuje na zmiany w  myśleniu strategicznym, które zachodzą w polskich gminach. Zmiany te są związane w szczególności z nowymi uwarunkowaniami, w obliczu których stają polskie jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienia poprawnego formułowania, a  przede wszystkim skutecznego wdrażania założeń strategicznych w  niezwykle dynamicznych obecnie warunkach działania, stają się priorytetem na każdym poziomie zarządzania jednostkami biznesowymi oraz publicznymi. Autor artykułu identyfikuje kluczowe obszary strategiczne w działalności gminy, którymi należy odpowiednio zarządzać oraz które należy rozwijać w celu zapewnienia długofalowego rozwoju opisywanego typu jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. W artykule przedstawiono rzeczywistą rolę dokumentów strategicznych, przede wszystkim strategii rozwoju gmin.

Literatura

 1. Adamus, W. i Ptaszek, P. (2012). Modele rozwoju gmin w ujęciu wielokryterialnego procesu decyzyjnego. Studia Regionalne i Lokalne, 3, 119–127.

 2. Allaire, Y. i Firsirotu, M. (2000). Myślenie strategiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 3. Balcerowicz, L. (1994). Kapitalizm i jego fundamenty. Przegląd Polityczny, 25, 36–37.

 4. Barometr koniunktury przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. (2012). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 5. Biniecki, J. i  Szczupak, B. (2001). Strategia rozwoju lokalnego. W: A. Klasik i F. Kuźnik (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym (s. 61–80). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 6. Bocian, A. (2003). Problemy budowy regionalnych strategii. W: M. Adamowicz (red.), Strategia rozwoju lokalnego. T. 1, Aspekty instytucjonalne (s. 13-135). Warszawa: SGGW.

 7. Chandler, A. D. Jr. (1962). Strategy and structure. Geneva: MIT Press.

 8. Dziurbejko, T. (2006). Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.

 9. Filipiak, B. (2008). Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: PWE.

 10. Kaleta, A. (2010). Współczesna strategia – kierunek czy reguła rozwoju. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji (s. 23–34). Wałbrzych: WWSZiP.

 11. Kłodziński, M. (2009). Znaczenie i potrzeba tworzenia strategii rozwoju gminy. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, 33–47.

 12. Krupski, R. (2010). Horyzont planowania strategicznego w  polskich przedsiębiorstwach. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne (s. 55–56). Wałbrzych: WWSZiP.

 13. Musioł-Urbańczyk, A. i Sorychta-Wojsczyk, B. (2016). Analiza procesu formułowania strategii rozwoju w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 109, 35–45.

 14. Parysek, J. (2008). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 15. Romanowska, M. (2010). Ewolucja metod planowania strategicznego. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji (s. 57-66). Wałbrzych: WWSZiP.

 16. Sulich, A. (2016). Active labour market policy as a source of legitimacy for governments of Central Europe countries – comparative analysis. World Scientific News, 60, 78–91.

 17. Sułkowski, Ł. (2008). Interpretatywny paradygmat strategii organizacyjnej. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne (s. 33–42). Wałbrzych: WWSZiP.

 18. Sztando, A. (2009). Planowanie lokalnego rozwoju gospodarczego w strategii rozwoju gminy. W: A. Bartczek, A. Lorek i A. Rączaszek (red.), Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej (s. 211-220). Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 211-220.

 19. Tutaj, J. (2019). Innowacje – próba pomiaru. W: Z. Malara i  J. Tutaj (red.), Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw. Próba pomiaru (s. 11–26). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

 20. Ustawa z  dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym, Dz. U. 1990 Nr 16 poz.

 21. 95 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578 z późn. zm.

 22. Ustawa z  dnia 15 lipca 2020 roku o  polityce rozwoju, Dz. U. 2020 poz. 1378.

 23. Wit, B. de i Meyer, R. (2007). Synteza strategii. Warszawa: PWE.

 24. Ziółkowski, M. (2000). Proces formułowania strategii rozwoju gminy. Warszawa: Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności.

 25. Ziółkowski, M. (2015). Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(1), 147–153.

 26. Zook, Ch. (2010). Niepowstrzymany rozwój. MT Biznes Ltd.

bottom of page