top of page

The environment and ecological insurance: selected issues

Katarzyna Magdalena Podłowska

Faculty of Management, Wroclaw University of Science and Technology, Wroclaw, Poland

e-mail: 255682@student.pwr.edu.pl

ORCID: -

Keywords:
insurance, ecology, regeneration.

Abstract

received:   21.10.2022
corrected:  15.11.2022
accepted: 01.12.2022

The article aims to present selected issues regarding the evolution of the global citizens’ awareness towards environmental and climate protection over the years and a new product – ecological insurance. This type of insurance is trying to minimize possible environmental damage and losses caused by human activity in the current scope of operation. Ecological insurance contributes to reducing electricity consumption, greenhouse gas emissions, natural resources, waste generation, and pollution while limiting the use of fossil fuels. These are new instruments in economic terms that change, adapt to new technological solutions, and rapidly develop knowledge and new legal solutions in national and European Union 
regulations.

References

  1. Grabiec, R. (2022). Ubezpieczenia w teorii i praktyce. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.

  2. Łazowski, J. (1934). Wstęp do nauki o ubezpieczeniach. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

  3. Parlament Europejski. (2006). Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG). EUR-lex. http://data.europa.eu/eli/reg/2006/166/oj

  4. Parlament Europejski. (2008). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. EUR-lex. http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj

  5. Parlament Europejski. (2014). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. EUR-lex. http://data.europa.eu/eli/dir/2014/95/oj

  6. Perkowski, T. (1999). Wojownicy tęczy. Historia GreenPeace'u.

  7. Zielone Brygady. Puskarz, J. (2006). Geografia. Encyklopedia szkolna. Wydawnictwo WSiP.

  8. Szymczak, M. (1988). Słownik Języka Polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN.

  9. Tłuszczyk H., S. A. (1996). Słownik szkolny - ekologia. Wydawnictwo WSiP

bottom of page