top of page

Pomiar efektywności Wrocławskiego Parku Technologicznego

Konrad Żurawowicz

Instytut Maxa Webera, Polska

ul. Warszawska 20, 58-330 Jedlina-Zdrój

e-mail: k.zurawowicz@imw.edu.pl

ORCID: 0000-0001-9008-0312

Słowa kluczowe:
efektywność, efektywność organizacyjna, park technologiczny.

Streszczenie

otrzymano: 05.10.2020
poprawiono: 18.10.2020
zaakceptowano: 03.11.2020

Efektywność to pojęcie złożone i wielowymiarowe, które można rozpatrywać w dwóch aspektach – organizacyjnym i ekonomicznym. Dotychczasowe badania przeprowadzone w parkach technologicznych skupiały się w znacznym stopniu na pomiarze ekonomicznych wskaźników efektywności, a efektywność organizacyjna była pomijana lub nie poświęcano jej wystarczającej uwagi. Celem artykułu jest pomiar efektywności organizacyjnej wyrażonej za pomocą poziomu satysfakcji lokatorów Wrocławskiego Parku Technologicznego (WPT). Z analizy teoretycznej i badań przedstawionych w pracy wynika, że satysfakcja klientów jest głównym czynnikiem wpływającym na pozycję firmy oraz jej efektywne działanie. Do scharakteryzowania działalności WPT wykorzystano metodę analizy SWOT oraz wskaźniki efektywności ekonomicznej, natomiast narzędziem wykorzystanym w  badaniu empirycznym przeprowadzonym wśród firm działających w parku był kwestionariusz ankiety. Z  przeprowadzonych badań wynika, że Wrocławski Park Technologiczny działa obecnie efektywnie, ale powinien już wprowadzać zmiany mające na celu zwiększenie efektywności w przyszłości, tak aby móc utrzymać swoją pozycję w bardzo dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Literatura

 1. FIG Polska. (b.d.). NPS – Wskaźnik nie tylko modny, ale i przydatny! Pobrane 12 października 2020 z https://figpolska.pl/nps-wskaznik- -nie-tylko-modny-ale-i-przydatny/

 2. Begg, D. K. H., Fischer, S. i Dornbusch, R. (2003). Ekonomia. Mikroekonomia (wyd. 3). Warszawa: PWE.

 3. Black, J. (2008). Słownik ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 4. Campbell, J. P. (1977). On the nature of organizational effectiveness. W: P. S. Goldman i J. M. Pennings (Eds.), New perspectives on organizational effectiveness (s. 36-39). San Francisco: Jossey-Bass.

 5. Dudycz, T. (2005). Wstęp. W: T. Dudycz (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1060, s. 11.

 6. Henri, J. F. (2004). Performance measurement and organizational effectiveness: Bridging the gap. Managerial Finance, 30(6), 93-123. DOI:10.1108/03074350410769137

 7. Holstein-Beck, M. (1997). Być albo nie być menadżerem. Warszawa: Infor.

 8. ISO 22400-1:2014 – Automation systems and integration – Key performance indicators (KPIs) for manufacturing operations management – Part 1: Overview, concepts and terminology. Pobrane 17 lutego 2020 z www.iso.org

 9. ISO 22400-2:2014 – Automation systems and integration – Key performance indicators (KPIs) for manufacturing operations management – Part 2: Definitions and descriptions. Pobrane 17 lutego 2020 z www.iso.org

 10. Kozubek, P. R. (2012). Efektywność inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym. Analiza i ocena. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.

 11. Matusiak, K. B. i Bąkowski, A. (2008). Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie. Warszawa: PARP.

 12. McGrath, J. E. (1964). Social Psychology: A brief introduction. New York: Holt, Rinehart & Winston.

 13. Robbins, S. T. (1990). Organization theory. Structure, design and applications. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

 14. Samuelson, P. A. i Nordhaus, W. D. (1999). Ekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 15. Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Wyniki badań. (2008) Warszawa: PRP. Pobrane 8 marca 2020 z  www.parp.gov.pl/files/74/81/194/1472.pdf

 16. Ziębicki, B. (2013). Efektywność w naukach ekonomicznych. Biuletyn Ekonomii Społecznej, 2, 20-24

bottom of page