top of page

Problemy, wyzwania i kierunki rozwoju oświaty w gminie Bielawa

Anna Tutaj

Akademia Nauk Stosowanych im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych, Polska

e-mail: tutaj@wb.home.pl

ORCID: 0000-0002-6170-2458

Słowa kluczowe:
system oświaty, strategia rozwoju oświaty, lokalne strategie rozwoju, polityka oświatowa, gmina Bielawa

Streszczenie

otrzymano: 14.05.2022
poprawiono: 21.05.2022
zaakceptowano: 30.05.2022

Celem artykułu opartego na opracowanej przez Instytut Maxa Webera Strategii rozwoju oświaty gminy Bielawa było scharakteryzowanie stanu, problemów i wyzwań oraz wskazanie kierunków rozwoju oświaty w  tej gminie. W  artykule określono, na podstawie badań i  warsztatów strategicznych oraz konsultacji społecznych, główne cele strategiczne i operacyjne niezbędne dla rozwoju oświaty w gminie Bielawa przyjęte do roku 2030.

Literatura

  1. Bochniarz, P., Boni, M., Bukowski, M., Durka. E., Duszczyk, M., Grabowski, M., Herbst, M., Kaczmarczyk, P., Kołucka-Żuk, L., Michałowski, J., Milczarek-Andrzejewska, D., Poznańska, D., Rymaszewski, P., Tarkowski, A., Walewski, M. i Wojnarowski, J. (2009). Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.http://kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/001_ PL_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf

  2. Instytut Maxa Webera. (2022). Projekt strategii oświaty w gminie Bielawa do roku 2030.

  3. Komisja Europejska. (2010). Komunikat Komisji. Europa 2020.Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela. https://ec.europa.eu/ eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf

bottom of page