top of page

Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa

Sylwia Charłampowicz

Wyższa Szkołą Handlowa we Wrocławiu

ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław

Instytut Maxa Webera,

ul. Warszawska 20, 58-330 Jedlina Zdrój

e-mail: s.charlampowicz@imw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1454-4987

Słowa kluczowe:
maksymalizacja wartości, zarządzanie, przedsiębiorstwo.

Streszczenie

Maksymalizacja wartości jest priorytetowym celem przedsiębiorstwa. Jej koncepcja powinna być długookresowa, a co za tym idzie, wszystkie działania podejmowane w  przedsiębiorstwie powinny prowadzić do wzrostu jego wartości. W pracy przedstawiono istotę i etapy zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Zastosowano opisową metodę badawczą. Dokonano też przeglądu literatury.

otrzymano: 02.06.2021
poprawiono: 11.06.2021
zaakceptowano: 18.06.2021

Literatura

  1. Dudycz, T. (2005). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

  2. Jaki, A. (2008). Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa. Kraków: Wolters Kluwer. Kowal D., Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa w perspektywie współczesnych wyzwań rozwojowych podmiotów gospodarczych

  3. Opałka, A. (2009). Koncepcja zarzadzania wartością̨ przedsiębiorstwa jako nowoczesna strategia prowadzenia działalności gospodarczej. Ekonomiczne Problemy Usług, 44, 85-94.

  4. Paździor A. (2015), Zarządzanie wartością współczesnego przedsiębiorstwa, Lublin. Pioch J., Polityka dywidend w teoriach i praktyce.

  5. Rojek, T. (2017). Uwarunkowania procesu kreowania wartości dla akcjonariuszy. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (89/2)

  6. Wielicki, W. i Baum, R. (2009). Rola kapitału oraz wartości niematerialnych i  prawnych w  zarządzaniu przedsiębiorstwem rolnym. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 96(4), 238-247.

  7. Wielgórka, D. (2012), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w globalizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 5, 35-45.

bottom of page