top of page

Zarządzanie środowiskowe na przykładzie Grupy Kapitałowej Energa

Michał Zalewski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

Warszawa, Polska

e-mail: virtar96@gmail.com

Jolanta Pakulska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

Warszawa, Polska

e-mail: j.pakulska@uksw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-8605-2295

Słowa kluczowe:
zarządzanie środowiskowe, Grupa Kapitałowa Energa, EMAS, ISO 14001.

Streszczenie

otrzymano: 27.08.2021
poprawiono: 20.09.2021
zaakceptowano: 18.10.2021

Celem niniejszej pracy jest analiza polityki środowiskowej prowadzonej w Grupie Energa na podstawie założonych celów, misji oraz strategii grupy kapitałowej. W pracy przybliżono również pojęcia systemów zarządzania środowiskiem EMAS oraz ISO 14001.

Literatura

  1. Bugdol, M., Puciato, D. i Borys, T. (2020). Environmental Management Systems in the context of sustainable development – The identification of open problems. Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, 15(2), 131–142. http://dx.doi.org/10.35784/ pe.2020.2.14

  2. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. (n.d.). System ekozarządzania i audytu EMAS. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. https://www. gov.pl/web/gdos/emas

  3. Grupa Energa. (n.d.). Grupa Energa – wytwarzanie, obrót i dystrybucja energii elektrycznej. https://grupa.energa.pl/

  4. Kuna-Marszałek, A. (2012). Rola ekoinnowacji w  strategii działania przedsiębiorstw na przykładzie systemów zarządzania środowiskiem. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 267, 309–319.

  5. Matuszak-Flejszman, A. (2007). System zarządzania środowiskowego w organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

  6. Nahotko, S. (2002). Podstawy zarządzania ekologicznego przedsiębiorstwem. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.

  7. Pochyluk, R., Szymański, J. i Tonderski, A. (1998). Geneza systemów zarządzania środowiskowego i konsekwencje ich funkcjonowania. Problemy Ocen Środowiskowych, 2(3), 22–30.

  8. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (b.d.). Certyfikacja ISO 14001 – Systemy Zarządzania Środowiskowego – PCBC. https://www.pcbc. gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja-systemow-zarzadzania/pn-en- -iso-14001

  9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w  systemie ekozarządzania i  audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz UE L 342/1).

  10. Tomczyk, W. (2014). System zarządzania środowiskiem w  proekologicznych działaniach na rzecz ochrony środowiska. Infrastruktura i  Ekologia Terenów Wiejskich, 2(1), 239–249. http://dx.doi. org/10.14597/infraeco.2014.2.1.018

bottom of page