top of page

Recepcja koncepcji Maxa Webera w polskiej myśli ekonomicznej

Stanisław Czaja

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów

ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, Polska

e-mail: stanislaw.czaja@ue.wroc.pl

ORCID: 0000-0002-3225-2101

Agnieszka Becla

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Ekonomii Ekologicznej, Polska

ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław,

e-mail: agnieszka.becla@ue.wroc.pl

ORCID:0000-0002-0013-7037

otrzymano: 19.10.2020
poprawiono: 03.11.2020
zaakceptowano: 17.11.2020
Słowa kluczowe:
Max Weber, polska ekonomia, szkoła historyczna, ekonomia a religia, biurokracja.

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienie recepcji koncepcji Maxa Webera w  polskiej myśli ekonomicznej. Opracowanie obejmuje krótką prezentację podstaw koncepcji Maxa Webera. Szerzej omówiono wpływ idei Webera na dorobek polskiej ekonomii od przełomu XIX i XX stulecia. Przedstawiono również powody braku studiów religia a ekonomia i inne wybrane elementy myśli weberowskiej w Polsce.

Literatura

 1. Bartkowiak, R. (2003). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWE.

 2. Bartkowiak, R. (2013). Ekonomia rozwoju. Warszawa: PWE.

 3. Becla, A., Czaja, S., Grabowska, M., Jakubowski, R. i Jończy, R. (2002). Elementy makroekonomii. Wrocław: Wydawnictwo I-BIS.

 4. Ciepielewski, J., Kostrowicka, I., Landau, Z. i Tomaszewski, J. (1970). Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku. Warszawa: PWE.

 5. Czaja, S. (red.). (2004). Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

 6. Czaja, S. (2010). Władysław Grabski a polskie trzy reformy monetarne. W: Reforma skarbowo-walutowa Władysława Grabskiego – założenia, realizacja, efekty (s. 28-40). Suwałki: PWSZ w Suwałkach.

 7. Czaja, S. (red.). (2020). Historia myśli ekonomicznej. Zarys problematyki. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 8. Czaja, S., Fiedor, B. i Jakubczyk, Z. (1993). Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii. Białystok-Kraków: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

 9. Czaja, S. i Tutaj, J. (2000). Liberalizm. Wałbrzych: Wydawnictwo Bimart.

 10. Fiedor, B. i Kociszewski, K. (red.). (2010). Ekonomia rozwoju. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 11. Fiedor, B. i  Żurawicki, S. (red.). (1979). Historia myśli ekonomicznej. Wrocław-Warszawa -Kraków-Gdańsk: Ossolineum.

 12. Głowa, S. i Bieda, I. (red.). (1998). Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.

 13. Gosfeld, J. (red.). (1989). Religia i ekonomia. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

 14. Górski, J., Kowalik, T. i Sierpiński, W. (1977). Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950. Warszawa: PWN.

 15. Grossi, E. (2020). Weber. Nauki społeczne wobec nowoczesności. Warszawa: Hachette Polska.

 16. Grunwald, A. (2019). Der unterlegende Mensch. Die Zukunft der Menschheit im Angesicht von Algorithmen, künstlicher Intelligenz und Robotern. München: Springer Verlag.

 17. Guzicki, L. i Żurawicki, S. (1974). Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej. Warszawa: PWE.

 18. Guzicki, L. i  Żurawicki, S. (1984). Polscy ekonomiści XIX i  XX wieku. Warszawa: PWE.

 19. Hołówka, J. i  Dziobkowski, B. (red.). (2018). Filozofia religii. Kontrowersje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 20. Jezierski, A. i Petz, B. (1988). Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944- 1985. Warszawa: PWN.

 21. Kołodko, G. i Koźmiński, A. (2017). Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm. Warszawa: Prószyński i S-ka.

 22. Kostrowicka, I. (1978). Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku. Warszawa: Książka i Wiedza.

 23. Kotarbiński T. (2000). Dzieła wszystkie. Traktat o dobrej robocie. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum.

 24. Krelle, W. (1985). Theorie des wirtschaftlische Wachstum. Berlin: Springer Verlag.

 25. Landreth, H. i Colander, D. (2005). Historia myśli ekonomicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 26. Lange, O. (1975). O ekonomicznej teorii socjalizmu. W: O. Lange, Dzieła, t. 3. Warszawa: PWE.

 27. Leonarski, J. (1982). Socjologiczne aspekty wzrostu gospodarczego w ekonomii zachodniej. Warszawa: Książka i Wiedza.

 28. Lipiński, E. (1956). Studia nad historią polskiej myśli ekonomicznej. Warszawa: PWN.

 29. Lipiński, E. (1980). Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870. Warszawa: PWN.

 30. Łukawer, E. (1985). Spór o racjonalność gospodarki socjalistycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 31. Maigret, E. (2012). Socjologia komunikacji i mediów. Warszawa: Oficyna Naukowa.

 32. Morawski W. (2001). Socjologia ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 33. Nowicki J. (1988). Teoria ekonomii II Rzeczpospolitej. Warszawa: Książka i Wiedza.

 34. Nowicki, J. (1991). Luminarze polskiej teorii ekonomii XX wieku. Warszawa: PWN.

 35. Piasecki, R. (red.). (2011). Ekonomia rozwoju. (2011). Warszawa: PWE.

 36. Semkow, J. i  Żurawicki, S. (1977). Elementy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: PWN.

 37. Stankiewicz, W. (2007). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWE.

 38. Stiglitz, J. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 39. Szacki, J. (1981). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.

 40. Szpak, J. (1999). Historia gospodarcza powszechna. Warszawa: PWE.

 41. Taylor E. (1991). Historia rozwoju ekonomiki, t. I-II. Lublin: Wydawnictwo Delfin.

 42. Weber, M. (1895). Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik, Berlin.

 43. Weber, M. (1984). Szkice z socjologii religii. Warszawa: Książka i Wiedza.

 44. Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 45. Weber, M. (2011). Polityka jako zawód i powołanie. W: M. Weber, Racjonalność, władza, odczarowanie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

 46. Wojnarow, D. (2004). Powszechna historia gospodarcza. Warszawa: Poltext.

 47. Zolta, R. (Ed.). (2017). Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford: Stanford University Press.

 48. Żurawicki, S. (1969). Metodologiczne problemy nauk ekonomicznych. Warszawa: PWE.

 49. Żurawicki, S. (1970). Myśl ekonomiczno-polityczna w  Polsce okresu międzywojennego, Warszawa: PWN.

 50. Żurawicki, S. (1980). Metody i  techniki badań ekonomicznych. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne. Warszawa PWE.

 51. Żurawicki, S. (red.). (1983). Współczesna myśl ekonomiczna. Warszawa: PWE.

 

Bibliografia Maxa Webera (wybrane pozycje):

 1. Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter, 1889

 2. Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht, 1891

 3. Die Verhältnisse der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland, 1892

 4. Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik, 1895

 5. Roscher i  Knies oraz logiczne problemy historycznej szkoły ekonomii politycznej, 1903

 6. „Obiektywność” poznawcza nauk społecznych i polityki społecznej, 1904

 7. Etyka protestancka a duch kapitalizmu, 1905

 8. Krytyczne studia nad logiką nauk o kulturze, 1906

 9. Agrarverhältnisse im Altertum, 1909

 10. Niektóre kategorie socjologii rozumiejącej, 1913

 11. The Religion of China, 1915

 12. The Religion of India, 1916

 13. Znaczenie „wartościowania” nauk społecznych i ekonomicznych, 1917

 14. Ancient Judaism, 1917

 15. Science as a Vocation (Nauka jako zawód), 1918

 16. Polityka jako zawód i powołanie, 1919

 17. Wirtschaftliche, 1920

 18. Socjology of Religion, 1920

 19. From Max Weber: Essays in Sociology, 1920

 20. Socjologia religii, 1920-1921

 21. Economy and society (Gospodarka i społeczeństwo), 1922

 22. Basic Concepts in Sociology, 1922

 23. The Theory of Social and Economic Organization, 1922

 24. The Methodology of the Social Sciences, 1949

bottom of page