top of page

Analiza i ocena funkcjonalności programów Survio i Google Forms

Wojciech Tutaj

Instytutu Maxa Webera w Jedlinie Zdroju,

ul. Warszawska 20, 58-330 Jedlina Zdrój, Polska

e-mail: w.tutaj@imw.edu.pl

ORCID: 0000-0000-4398-4789

Słowa kluczowe:
e-ankieta, opracowanie e-ankiet, Survio i Google Forms.

Streszczenie

otrzymano: 30.04.2021
poprawiono: 11.05.2021
zaakceptowano: 27.05.2021

Zbieranie danych  – informacji o  postawach konsumentów, o ich preferencjach, a także ich opinii o produktach, cenach, dystrybucji czy narracji promocyjnej w  coraz większym stopniu staje się wyzwaniem dla przedsiębiorców, koniecznością. Z  drugiej strony w  coraz większym stopniu życie przebiega w świecie wirtualnym zarówno w wymiarze zawodowym, jak i prywatnym – środowisko Internetu zwykle jest pierwszym wyborem, gdy sięgamy po codzienne informacje, zakupy czy kontakt z  pracodawcą lub klientem. Konieczne staje się prowadzenie na coraz większą skalę badań w przestrzeni wirtualnej. Dlatego pojawiają się liczne narzędzia do budowania e-ankiet. Ich struktura, funkcjonalność oraz łatwość korzystania są na różnym poziomie. Celem artykułu jest analiza i ocena dwóch narzędzi do przeprowadzania ankiet w Internecie, a także utworzenie katalogu ich ulepszeń w  zakresie budowania ankiet dla potrzeb marketingowych. W  artykule przedstawiono wyniki badania, którego celem była analiza i ocena funkcjonalności rozwiązań platform Survio i Google Forms. Wyodrębniono kilka obszarów badawczych  – analizę i  ocenę „powszechnych” oraz niestandardowych rozwiązań na tych platformach, identyfikację wad i zalet poszczególnych funkcji wykorzystywanych w procesie ankietowania przez obie platformy, określenie poziomu satysfakcji z użytkowania obu platform, a także identyfikację ulepszeń proponowanych przez użytkowników.

Literatura

  1. Karcz, K. i  Bajdak, A. (2004). Wykorzystanie Internetu w  badaniach marketingowych. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oecomica, 179, 455-462.

  2. Mazurek-Łopacińska, K. (red.). (2005). Badania marketingowe: teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  3. Mącik, R. (2014). Ankiety Internetowe w  percepcji osób korzystających i niekorzystających z nich w pracy zawodowej. Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 195.

  4. Siuda, P. (2006). Kwestionariusze internetowe – nowe narzędzie badawcze nauk społecznych. „SCENO” – Zeszyty Naukowe, 2, 265-279.

  5. Siuda, P. (2016). Ankieta internetowa: zalety i wady – rekapitulacja. W: P. Siuda (red.), Metody badań online (s. 28-81). Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

  6. Sztumski, J. (2020). Wstęp do badań i  technik społecznych. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

  7. ORACLE. (b.d.). Co to jest oprogramowanie jako usługa (Software as a Service — SaaS)?. Pobrane 20 marca 2020 r. z https://www.oracle. com/pl/applications/what-is-saas/.

  8. Google Cloud. (b.d.). Software as a service. Pobrane 29 kwietnia 2020 r. z https://cloud.google.com/saas.

bottom of page