top of page

Ewaluacje strategii rozwoju gminy

Jerzy Tutaj

Politechnika Wrocławska, Wydział Zarządzania, Wrocław, Polska

e-mail: jerzy.tutaj@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1764-5011

Słowa kluczowe:
ewaluacja, strategia rozwoju, samorząd.

Streszczenie

otrzymano: 25.04.2022
poprawiono: 05.05.2022
zaakceptowano: 15.05.2022

W artykule przedstawiono istotę oraz znaczenie ewaluacji dla dokumentu strategicznego w samorządach, którym jest strategia rozwoju. Jego celem było upowszechnienie stosowania ewaluacji na poziomie polskich samorządów. W  artykule zwrócono uwagę na stosowanie właściwej metodyki opracowywania ewaluacji. Omówiono szczegółowo zakres ewaluacji ex ante oraz wskazano konkretne wskazówki dla prowadzenia procedury ewaluacji ex ante.

Literatura

  1. Januszkiewicz, A. (2013). Ewaluacja w samorządach lokalnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 64(2), 67–73.

  2. Kupiec, T. (2014). Ewaluacja jako narzędzie zarządzania w  sektorze publicznym. Studia z Polityki Publicznej, 2(2), 33–54. https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.2.2

  3. Olejniczak, K. (2008). Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

  4. Opolski, K. i Modzelewski, P. (2010). Zastosowanie ewaluacji w procesie projektowania strategii. W A. Haber i M. Szałaja (red.), Ewaluacja w  strategicznym zarządzaniu publicznym (s. 23–38). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

  5. Szara, K. (2011). Ewaluacja jako badanie osądu wartości interwencji publicznej – założenia teoretyczne. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 20, 349–363.

  6. The evaluation of socio-economic development. The Guide. (2003). Tavistock Institute, GHK, IRS.https://www.perfeval.pol.ulaval.ca/ sites/perfeval.pol.ulaval.ca/files/publication_151.pdf

  7. Ustawa z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.).

  8. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).

  9. Zajączkowska, A. (2015, 9 października). Ewaluacja w  zarządzaniu strategicznym. Prepostowe inspiracje wiedzowe. http://prepost. pl/ewaluacja-w-zarzadzaniu-strategicznym

bottom of page