top of page

Proces opracowywania strategii rozwoju w samorządzie lokalnym z perspektywy zarządzania strategicznego gminą

Jerzy Tutaj

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania, ul. Łukasiewicza 5, 50-371 Wrocław, Polska

e-mail: jerzy.tutaj@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1764-5011

Słowa kluczowe:
zarządzanie strategiczne, strategia rozwoju, samorząd lokalny.

Streszczenie

otrzymano: 04.05.2021
poprawiono: 17.05.2021
zaakceptowano: 05.06.2021

Celem artykułu jest wskazanie zależności pomiędzy zarządzaniem strategicznym w  samorządzie lokalnym a  opracowywaniem strategii rozwoju. Autor silnie akcentuje znaczenie swoistego napięcia i dobrej energii, które powstają podczas zarządzania strategicznego zarówno samorządem, jak i  procesem tworzenia strategii rozwoju, i  które mają ogromny wpływ na jakość zarządzania samorządem lokalnym. Funkcjonowanie urzędów i ocena ich pracy wiążą się ze swoistym napięciem, które w nich panuje. W artykule odniesiono się do nowej regulacji prawnej – Ustawy z dnia 15 lipca 2020 roku o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw – która narzuca nowe wymogi podczas konstruowania strategii rozwoju. W  artykule przedstawiono etapy budowy strategii rozwoju wraz z omówieniem na podstawie własnych doświadczeń autora1 , a także odwołano się do badań, które były prowadzone w zakresie tworzenia i wdrażania strategii rozwoju w Polsce.

Literatura

 1. Dolnicki, B. (2021). Samorząd terytorialny. Warszawa: Oficyna a Walters Kluwer business.

 2. Flieger, M. (2011). Optymalizacja zarządzania gminą – ocena z perspektywy pracowników szczebla wykonawczego. Współczesne Zarządzanie. Contemporary Management Quarterly, 1, 71-80.

 3. Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Oficyna a Walters Kluwer business.

 4. Krupski, R. (2012). Zarządzanie strategiczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 5. Penc, J. (2006). Sztuka skutecznego zarządzania. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

 6. Tutaj, J. (2018). Strategie rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego. Społeczność Lokalna, 2, 35-44.

 7. Rada Ministrów. (2017). Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). Warszawa.

 8. Schwartz, T. (2020). Taka praca nie ma sensu! Cztery zapomniane potrzeby, które dodają energii do osiągania wspaniałych wyników. Warszawa: MT Biznes.

 9. Ziółkowski, M. (2005). Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym. W: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w  polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

 10. Ziółkowski, M. (2015). Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77(1), 145-163.

Akty prawne i poradniki do ustaw

 1. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. (2021). Strategia rozwoju gminy. Poradnik praktyczny, Warszawa

 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz.

 3. Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2020, poz. 1378.

 4. Ustawa z  dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 247.

 5. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. 2006 nr 227 poz. 1658

 6. Ustawa z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym, t.j. Dz. U. 2020 poz. 713, 1378.

bottom of page