top of page

Prezentacja dorobku Maxa Webera oraz czynniki decydujące o jego wyborze na patrona Instytutu

Anna Tutaj

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, Instytut Społeczno-Prawny, Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, Polska

e-mail: tutaj@wb.home.pl

ORCID: 0000-0002-6170-2458

Wojciech Tutaj

Instytutu Maxa Webera w Jedlinie Zdroju, Warszawska 20, 58-330 Jedlina Zdrój, Polska

e-mail: tutaj@wb.home.pl

ORCID: 0000-0000-4398-4789

Jerzy Tutaj

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania, ul. Łukasiewicza 5, 50-371 Wrocław, Polska

e-mail: jerzy.tutaj@pwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-1764-5011

Słowa kluczowe:
Max Weber, organizacja, ponowoczesność.

Streszczenie

Artykuł powstał z  okazji zainicjowania funkcjonowania Instytutu Maxa Webera. Autorzy przedstawili argumenty, które zdecydowały o wyborze Maxa Webera na patrona Instytutu, a także dokonali przeglądu dorobku Webera pod kątem własnych zainteresowań badawczych. W artykule zwrócono szczególną uwagę na dwa aspekty dziedzictwa Maxa Webera: socjologię rozumiejącą oraz obszar badań nad organizacją i władzą. Zwrócono uwagę, że od ponad stu lat Max Weber jest postrzegany jako prorok ponowoczesności, czego dowodem jest właśnie taki tytuł – Prorok ponowoczesności – tegorocznej międzynarodowej konferencji w Krakowie

otrzymano: 16.06.2020
poprawiono: 07.07.2020
zaakceptowano: 10.07.2020

Literatura

 1. Andreski, S. (1992). Maxa Webera olśnienia i pomyłki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Drozdowicz, Z. (2009). Weberowski „model” badań historycznych. Nauka, 3, 115–132.

 2. Drozdowicz, Z. (2016). Nowożytne innowacje w postrzeganiu i przestawianiu religii. Przegląd Religioznawczy, 1 (259), 3–16.

 3. Krasnodębski, Z. (1999). M. Weber. Warszawa: Wiedza Powszechna. Landes, D. (2015). Bogactwo i nędza narodów. Warszawa: Wydawnictwo Muza.

 4. Mijal, M. (2016). Max Weber i kontynuatorzy w badaniach nad organizacjami. W: K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych (s. 157–172). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 5. Płachciak, A. (2017). Maxa Webera koncepcja protestanckich źródeł kapitalizmu w  społeczeństwie ponowoczesnym. Teologica Wratislaviensia, 12, 187–195.

 6. Setlak, W. (2015). Obrachunki Weberowskie. Humanities and Social Sciences, XX, 22 (1), 209-218. Sokalska, E. (2003). Biurokracja jako metoda funkcjonowania nowoczesnej administracji w ujęciu Maxa Webera. Studia Prawnoustrojowe, 2, 115–124

 7. Tutaj, J. (1999). Twórcy pierwszych teorii socjologicznych. W: Z. Kurcz (red.), Socjologia (s. 7–46). Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.

 8. Weber, M. (1984). Szkice z socjologii religii. Warszawa: PWN. Weber, M. (1987). Polityka jako zawód i powołanie. Warszawa: PWN.

 9. Weber, M. (1994). Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 10. Weber, M. (2000). Etyka gospodarcza religii światowych. Kraków: NOMOS.

 11. Weber, M. (2002). Gospodarka i  społeczeństwo. Warszawa: Biblioteka Socjologiczna

bottom of page